Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) vindt haar bestaansrecht in de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO 1992). Medezeggenschap bevordert de openheid, de openbaarheid en het onderling overleg van de betrokkenen bij de school. Er wordt overleg gevoerd over alle zaken die in de school spelen. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De MR op De Mussenacker vergadert één keer in de 4 à 5 weken. De MR van De Mussenacker bestaat uit vier leden: twee leden worden gekozen door en uit ouders en twee leden worden gekozen door en uit leerkrachten. De leden van de MR worden gekozen voor vier jaar. Elke twee jaar worden verkiezingen georganiseerd, waarbij de helft van de leden aftreedt. Aftredende leden zijn meteen weer herkiesbaar voor nog één periode. De maximale zittingsperiode is acht jaar. De MR is formeel het controlerende orgaan van het bestuur. De MR maakt bij deze controlerende taak gebruik van haar initiatief-, advies-, en instemmingsrecht. Adviesrecht houdt in dat de Raad gevraagd en ongevraagd advies kan geven. Soms moet de raad advies geven alvorens plannen gerealiseerd kunnen worden. Instemmingsrecht betekent dat het bestuur/ de directeur instemming van de Raad moet hebben om een voorgenomen besluit uit te kunnen voeren. Welke zaken onder adviesrecht/instemmingsrecht vallen, is in een reglement vastgelegd. De direct betrokkenen (ouders en personeel) kunnen direct of indirect (door het bijwonen van MR-vergaderingen of referenda) hun belangen behartigd zien. Onze school is tevens aangesloten bij de GMR, de medezeggenschapsraad op bestuursniveau.

 

Notulen

 Notulen 7-10-2014
 Notulen 19-11-2014
Notulen 17-03-2015
Notulen 02-06-2015
Notulen M.R. 11 november 2015
Agenda M.R. 30 juni 2016
Notulen M.R. 30 juni 2016
Agenda M.R. 15 november 2016
Agenda M.R. 14 maart 2017
Notulen M.R. 15 november 2016
Notulen M.R. 4 juli 2017
Agenda M.R. 7 november 2017
Notulen M.R. 25 september 2017
Notulen M.R. 7 november 2017
Agenda M.R. 5 februari 2018