Visie

Visie van onze school Onze school is een openbare basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren het jenaplanconcept, met veel aandacht voor de uniciteit van ieder kind en we maken gebruik van de verschillen tussen kinderen. We werken in driejarige stamgroepen waarbij de kinderen met en van elkaar leren. We gaan daarbij uit van het concept passend onderwijs. Onze school staat open voor alle leerlingen die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers. Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. De cursorische vakken bieden we aan als basis, als middel om de wereld om de kinderen heen verder te kunnen ontdekken.

Hiervoor is het zelfstandig werken (zelfverantwoordelijk leren) een belangrijk middel. Het toepassen van de verworven basisvaardigheden gebeurt d.m.v. wereldoriëntatie. Het sociale aspect staat bij ons hoog in het vaandel. We besteden dan ook veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers. De Mussenacker is een gemeenschap van kinderen, ouders en teamleden. Binnen de school dient iedereen met respect met elkaar om te gaan. Kinderen, ouders en teamleden zijn daar- ieder op hun eigen niveau en in hun eigen rol- ook op aan te spreken. Opvoeden doe je immers samen. Van de ouders wordt een actieve betrokkenheid verwacht, hun inbreng is onontbeerlijk. Tegelijk is er erkenning van de specifieke deskundigheid van leerkrachten en andere teamleden. Zij zijn de specialist op pedagogisch-didactisch gebied en verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op school. De Mussenacker ziet het als een belangrijke taak om kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling ten opzichte van de wereld om hen heen. De school heeft aandacht voor de dagelijkse leefwereld van kinderen; deze leefwereld is een onvermijdelijk onderdeel van de dagelijkse werkelijkheid in de school. De school begeleidt en stimuleert kinderen ook in hun kennismaking met de verdere wereld om hen heen en helpt hen daarin hun eigen weg in te vinden. De regelmaat in het leven komt terug in de school in het dag- en weekritme. Hierin wordt systematisch stilgestaan bij belangrijke momenten op de dag, in de week, in het jaar, in het leven van het kind.