Ouderbijdrage

Vrijwillige Ouderbijdrage:
Ieder jaar worden er op De Mussenacker activiteiten georganiseerd waarvoor de overheid geen gelden ter beschikking stelt. De ouderbijdrage is bedoeld om deze activiteiten te financieren. Het gaat hierbij om de festiviteiten met Carnaval, Kerstmis, Sinterklaas enz.. Deze bijdrage wordt tevens gebruikt voor aanschaf van spelmaterialen en de kosten van excursies. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door alle aanwezige ouders tijdens de Algemene ledenvergadering van de Ouderraad (zie de jaarkalender voor de datum).

Overblijfkosten:
De Mussenacker werkt met een continurooster. De kinderen eten van 12.00 uur tot 12.15 uur samen met de stamgroepleider in de stamgroep. Centraal hierbij staan het bevorderen van de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en gezond gedrag, het ontwikkelen van verantwoordelijkheidsgevoel. Het samen eten in een prettige en veilige omgeving draagt ook bij aan de sociale ontwikkeling. Kinderen brengen van thuis hun eigen lunch mee. De school regelt het overblijven en zorgt daarbij ook voor thee, of water bij het eten. Daarnaast is er de mogelijkheid een melkabonnement af te sluiten bij Campina.