Ouders

Opvoeden doe je samen

Als ouder(s)/ verzorger(s) bent u de eerste verantwoordelijke voor de opvoeding van uw kind. Vanaf de leeftijd van 4 jaar draagt u een deel van die verantwoordelijkheid over aan de school. Het is van groot belang dat ouders en school goed samenwerken en elkaars deskundigheid respecteren. Om dat goed te laten verlopen, hanteren we op De Mussenacker een aantal omgangsregels.

Hoe gaan we met elkaar om?

* We spreken met respect over en met elkaar.
*
Als u uw kind aanmeldt op onze school stemt u daarmee in met de regels en afspraken zoals deze in de schoolgids vermeld staan.
*
Bij verschil van mening wordt er samen gezocht naar een positieve oplossing.

Waar hebt u als ouder recht op?

* U hebt recht op regelmatige informatie over de algemene gang van zaken op school. Dat betekent dat u jaarlijks de schoolgids
krijgt en dat u via onze wekelijkse nieuwsbrief, De Postmus, op
de hoogte gehouden wordt van zaken die op dat moment
spelen.
*
U hebt recht op informatie over de voortgang van uw kind op school. Hiervoor worden er kijkavonden en kwartiergesprekken gehouden en ontvangt u tweemaal per jaar een uitdraai uit het leerlingvolgsysteem van uw kind. Daarnaast kunt u altijd een afspraak maken met de leerkracht van uw kind. Ook neemt de leerkracht het initiatief om u uit te nodigen voor een gesprek als
daar aanleiding toe is.

Wat verwacht de school van u?

* U onderschrijft de visie van de school en komt de afspraken na
* U werkt
 als belangrijkste opvoeder van uw kind met de school
mee aan een positief gedrag van uw kind op school.
 

Hulp van ouders

De hulp van ouders op de scholen van Opmaat is buitengewoon belangrijk en waardevol voor de school en de kinderen. Daardoor kunnen wij een aantal extra activiteiten organiseren die anders niet mogelijk zouden zijn. Daarnaast vergroot het de betrokkenheid van u als ouders bij de school. Als het gaat om ouderhulp hanteren we twee belangrijke basisregels:

* De ouders werken altijd onder de verantwoordelijkheid van de
betrokken leerkracht(en).
*
Van de ouders die meehelpen op school verwachten we dat ze
nooit vertrouwelijke zaken van leerlingen, leerkrachten en
andere ouders rondvertellen aan derden
Bovendien zijn alle ouders in de gelegenheid om hun betrokkenheid bij het onderwijs op onze school nog op een andere manier tot uitdrukking te brengen, door bijvoorbeeld zitting te nemen in de medezeggenschapsraad en/ of de oudervereniging.